EТБЖ - ЕСЕПТІЛІКТІ ТАПСЫРУДЫҢ БІРЫҢҒАЙ ЖҮЙЕСІ
Есептілікті ұсыну кестесі
Қаржылық есептілік депозитарий үшін
(отчетность формируется в online режиме в личном кабинете организации)
Нұсқаудың атауы Түсініктер Мерзімділігі Тапсыру мерзімі Субъекттер (кім тапсырады) Құқықтық негіз
Корпоративные события и иная информация (с 14.07.2020) Корпоративтік оқиғалар тұрақты аралықта Корпоративтік оқиғаларды орналастырудың әртүрлі күндері белгіленген, үш жұмыс күннен он жұмыс күнге дейін Акционерлік қоғамдар, бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілген эмитенттер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы №189 қаулысымен бекітілген, Эмитенттің ақпаратты жария ету қағидаларының, Эмитенттің жария етуіне жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ эмитенттің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты жария ету мерзімдерінің 3 тармағы
665 - для нефинансовых организаций (с 01.01.2020), Шаблон формируется в online режиме в личном кабинете организации Жылдық қаржылық есептілік (қаржы емес ұйыдар үшін) жыл сайын жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей жария мүдделi ұйымдар: қаржы ұйымдары (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды қоспағанда), акционерлiк қоғамдар (коммерциялық еместерiн қоспағанда), жер қойнауын пайдаланушы ұйымдар (кең таралған пайдалы қазбаларды өндiретiн ұйымдардан басқа), астық қабылдау кәсіпорындары және жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысу үлесi бар ұйымдар, сондай-ақ шаруашылық жүргiзу құқығына негiзделген мемлекеттiк кәсiпорындар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 қазандағы № 1173 қаулысымен бекітілген, Қаржылық есептілікті депозитарийге беру қағидаларының 4 тармағы
МСФО - для финансовых организаций (с 01.01.2020), Шаблон формируется в online режиме в личном кабинете организации Жылдық қаржылық есептілік (қаржы ұйыдар үшін) жыл сайын жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей жария мүдделi ұйымдар: қаржы ұйымдары (қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларды қоспағанда), акционерлiк қоғамдар (коммерциялық еместерiн қоспағанда), жер қойнауын пайдаланушы ұйымдар (кең таралған пайдалы қазбаларды өндiретiн ұйымдардан басқа), астық қабылдау кәсіпорындары және жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысу үлесi бар ұйымдар, сондай-ақ шаруашылық жүргiзу құқығына негiзделген мемлекеттiк кәсiпорындар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 қазандағы № 1173 қаулысымен бекітілген, Қаржылық есептілікті депозитарийге беру қағидаларының 4 тармағы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы №189 қаулысымен бекітілген, Эмитенттің ақпаратты жария ету қағидаларының, 7 тармағы
189 - ежеквартальная для финансовых и нефинансовых организаций (с 01.01.2020) Тоқсан сайынғы қаржылық есептілік тоқсан сайын тоқсан сайын есепті тоқсанның соңғы күнінен кейінгі 30 (отыз) жұмыс күні ішінде Бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілген эмитенттер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы №189 қаулысымен бекітілген, Эмитенттің ақпаратты жария ету қағидаларының, 6 тармағы
Аффилированные лица (с 14.07.2020) Үлестес тұлғалардың тізімі тоқсан сайын тоқсан сайын, есепті жылдың 31 қаңтарынан, 30 сәуірінен, 31 шілдесінен және 31 қазанынан кешіктірмей Акционерлік қоғамдар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы №189 қаулысымен бекітілген, Эмитенттің ақпаратты жария ету қағидаларының, 5 тармағы
189 - суммарный размер вознаграждения членов исполнительного органа АО (с 01.01.2020) Жыл сайынғы ақпарат жыл сайын жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей Акционерлік қоғамдар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы №189 қаулысымен бекітілген, Эмитенттің ақпаратты жария ету қағидаларының, 4 тармағы

Мемлекеттік мүлік тізілімі үшін
Нұсқаудың атауы Түсініктер Мерзімділігі Тапсыру мерзімі Субъекттер (кім тапсырады) Құқықтық негіз
14 - Мемлекеттік мүлік gosreestr.kz тізілімінің веб-порталында мем кәсіпорындар мен мем. қатысуымен АҚ және ЖШС үшін даму жоспары және оның орындалуы бойынша есеп (05.09.2019 бастап) Мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің даму жоспары Жыл сайын Ұйымның атқарушы органымен бес жылдық кезеңге арналған ұйымның даму жоспары бір рет әзірленеді. Ұйымның атқарушы органы қолданыстағы бес жылдық жоспардың соңғы жылының жиырмасыншы қарашасынан бекіту органдарына даму жоспарының жобасын қарауға және бекітуге жібереді. Бекіту органы даму жоспарын жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың жиырма бесінші желтоқсанына дейін бекітеді. Ұйым даму жоспары бекітілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оған ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қояды және сәйкестендіргішті көрсете отырып, бекіту органының сканерленген шешімін PDF форматында қоса беріп, тізілімнің веб-порталы арқылы бірыңғай операторға жібереді Мемлекеттік кәсіпорындар, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м. а. 2019 жылғы 14 ақпандағы №14 бұйрығымен бекітілген, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларының 9, 15, 18 және 21-тармақтары
Даму жоспарын жыл сайын нақтылау Бекіту органы бес жылдық кезең ішінде даму жоспарын жыл сайын нақтылауды жүзеге асырады. Ұйымның атқарушы органы жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың жиырмасыншы қарашасынан кешіктірмей бекіту органына ұйымның даму жоспарын жыл сайын нақтылаудың жобасын қарауға, келісуге және бекітуге жібереді. Бекіту органы даму жоспарын жыл сайын нақтылауды жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың жиырма бесінші желтоқсанына дейін бекітеді. Ұйым даму жоспарын жыл сайын нақтылауды бекітілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оған ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қояды және сәйкестендіргішті көрсете отырып, бекіту органының сканерленген шешімін PDF форматында қоса беріп, тізілімнің веб-порталы арқылы бірыңғай операторға жібереді Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м. а. 2019 жылғы 14 ақпандағы №14 бұйрығымен бекітілген, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларының 23, 25,28 және 29-тармақтары
Даму жоспарын жарты жылдықта нақтылау Даму жоспарын жарты жылдықта нақтылауға ағымдағы қаржы жылы ішінде жарты жылдықта бір реттен артыққа жол берілмейді. Ұйымның атқарушы органы жарты жылдықтың аяқталу күніне дейін күнтізбелік алпыс күннен кешіктірмей даму жоспарының әрбір қосымшасына негіздемелері мен енгізілген нақтылауларды түсіндіруді қамтитын түсіндірме жазбамен нақтыланған даму жоспарының жобасын бекіту органының қарауына береді. Бекіту органы нақтыланған даму жоспарын жарты жылдықтың аяқталу күніне дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей бекітеді. Ұйым даму жоспарын жарты жылдық нақтылау бекітілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оған ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қояды және сәйкестендіргішті көрсете отырып, бекіту органының сканерленген шешімін PDF форматында қоса беріп, тізілімнің веб-порталы арқылы бірыңғай операторға жібереді Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м. а. 2019 жылғы 14 ақпандағы №14 бұйрығымен бекітілген, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларының 32, 34 және 35-тармақтары
Қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштері есептеуін түзету Атқарушы орган айына бір реттен артық емес даму жоспарында бекітілген біріктірілген көрсеткіштердің аясында Қағидаларға 14-25-қосымшаларға сәйкес нысандарда көрсетілген қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептеуіне түзетулер өздігінен енгізе алады. Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептеуін түзету тізілімнің веб-порталында жүзеге асырылады және атқарушы органның шешімі негізінде ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылады Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м. а. 2019 жылғы 14 ақпандағы №14 бұйрығымен бекітілген, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларының 15-тармағы
Мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің даму жоспарының орындалуы бойынша есеп Даму жоспарының орындалуы бойынша есеп бекіту органының қарауына енгізіледі: - қаржылық есептіліктің міндетті немесе бастамашылық аудитін өткізбейтін ұйымның атқарушы органы - есепті жылдан кейінгі жылдың он бесінші сәуірінен кешіктірмей; - қаржылық есептіліктің міндетті немесе бастамашылық аудитін өткізетін ұйымның атқарушы органы аудиттелген қаржылық есептілікті бекіткеннен кейін – он бес жұмыс күні ішінде, бірақ есепті жылдан кейінгі жылдың бірінші қыркүйегінен кешіктірмей. Бекіту органы есепті келесілер бойынша бекітеді: -қаржылық есептіліктің міндетті немесе бастамашылық аудитін өткізбейтін ұйымдарға - есепті жылдан кейінгі жылдың бірінші маусымынан кешіктірмей; - қаржылық есептіліктің міндетті немесе бастамашылық аудитін өткізетін ұйымдарға - оны ұйымның атқарушы органы қарауына енгізген күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде. Ұйым даму жоспарының орындалуы бойынша есеп бекітілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оған ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қояды және сәйкестендіргішті көрсете отырып, бекіту органының сканерленген шешімін PDF форматында қоса беріп, тізілімнің веб-порталы арқылы бірыңғай операторға жібереді. (Ұйымның атқарушы органы даму жоспарының орындалуы бойынша есепті бес жылдық кезеңнің әрбір қаржы жылының қорытындылары бойынша әзірлейді) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м. а. 2019 жылғы 14 ақпандағы №14 бұйрығымен бекітілген мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларының 39, 42 және 43-тармақтары
Қарыз алудың құрылымы және уақытша бос ақшаны орналастыру туралы ақпарат тоқсан сайын Қарыздар тартылған және уақытша бос ақша қаражатын қаржы құралдарына орналастырған жағдайларда, ұйымдар тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы күніне дейін, тізілімге қосу үшін қарыз алудың құрылымы және уақытша бос ақшаны орналастыру туралы есепті ақпаратты жібереді Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м. а. 2019 жылғы 14 ақпандағы №14 бұйрығымен бекітілген мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларының 45-тармағы
Мемкәсіпорындардың, мем. қатысуымен АҚ, ЖШС даму жоспарларын іске асыру мониторинг қорытындылары Жыл сайын Даму жоспарын жүзеге асыру мониторингінің қорытындылары туралы есепке есепті жылдан кейінгі жылдың жиырма бесінші қазанынан кешіктірмей басқару органының электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылады және тізілімнің веб-порталы арқылы бірыңғай операторға жіберіледі Тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, атқарушы орган) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м. а. 2019 жылғы 14 ақпандағы №14 бұйрығымен бекітілген мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларының 50-тармағы
149 - Негізгі ұйымның даму жоспары (27.04.2015 бастап) "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамын қоспағанда, акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспары Жыл сайын жоспарланып отырған бес жылдық кезеңнің алдындағы жылдың 30 желтоқсанынан кешіктірмей Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер және ұлттық компаниялар ("Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамын қоспағанда) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 149 бұйрығымен бекітілген акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, сондай-ақ оларды іске асырудың мониторингі мен оны бағалау қағидаларының 5 және 10,14-тармақтары
210 - Қарыз алу және өтеу кестесі (05.05.2018 бастап) Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қарыз алуы және өтеу кестесі, қаржылық тұрақтылығы туралы ақпарат тоқсан сайын тоқсан сайын, есептік айдан кейінгі айдың 10-шы күніне дейін Квазимемлекеттік сектор субъектілері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 20 сәуірдегі №210 қаулысымен бекітілген Квазимемлекеттік сектордың сыртқы және ішкі қарыздарына мониторинг жүргізу және бақылау қағидаларының 7-тармағы
139 - Негізгі ұйымның даму жоспары орындалуы бойынша есеп (27.04.2015 бастап) Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің және ұлттық компаниялардың даму жоспары орындалуы бойынша есеп Жыл сайын компанияның директорлар кеңесі отырысының хаттамасынан үзінді көшірме алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер және ұлттық компаниялар Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 26 ақпандағы № 139 бұйрығымен бекітілген, Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларының орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларының 6 және 7-тармақтары
149 - Ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялар үшін даму стратегиясы (27.04.2015 бастап) Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиясы бір рет он жылдық кезеңге Қазақстан Республикасы Үкіметінің даму стратегиясын бекіту туралы қаулысын қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 149 бұйрығымен бекітілген, Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларын әзірлеу, бекіту, сондай-ақ оларды іске асырудың мониторингі мен оны бағалау қағидаларының 13-тармағы
Активтерді, соның ішінде орын-жайлар мен автокөліктерді түгендеу (10.11.2014 бастап) Есепті жылдың 31 желтоқсан жағдайы бойынша мемлекеттік заңды тұлғалардың мүлкін түгендеу, паспорттау және қайта бағалау қорытындылары Жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей Мемлекеттік заңды тұлғалар (мемлекеттік кәсіпорындар мен мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ олардың филиалдары мен өкілдіктері) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 15 желтоқсандағы № 636 бұйрығымен бекітілген, Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу объектiлерi деректерiн енгiзудің, сондай-ақ мемлекеттiк мүлiкке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргiзудің бірыңғай әдістемесінің 3-тармағы
468 - мемлекеттік мекемелер үшін Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы №468 бұйрығымен белгіленген нысандар бойынша жылдық қаржылық есептілік Жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей Мемлекеттік мекемелер Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 15 желтоқсандағы № 636 бұйрығымен бекітілген, Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу объектiлерi деректерiн енгiзудің, сондай-ақ мемлекеттiк мүлiкке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргiзудің бірыңғай әдістемесінің 3-тармағы
Меншіктің жедел меммониторингі (01.08.2012 бастап) Мониторинг объектілерінің қызметі бойынша ақпаратты мерзімді жедел жинау жыл сайын меншіктің мемлекеттік мониторингін жүргізу бойынша функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік орган белгілеген мерзімде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 30 шілдедегі № 810 қаулысымен бекітілген Экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларының өздеріне қатысты меншіктің мемлекеттік мониторингі жүзеге асырылатын объектілерінің тізбесіне енгізілген заңды тұлғалар және олардың аффилиирленген тұлғалары (жеке тұлғаларды қоспағанда) «Экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларындағы меншіктің мемлекеттік мониторингі туралы» ҚР 2003 жылғы 4 қарашадағы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес, меншіктің мемлекеттік мониторингі мониторинг объектілерінің қызметі бойынша ақпаратты қажеттілігіне қарай, бірақ жылына бір реттен жиі емес мерзімді жедел жинауды жүргізу жолымен жүзеге асырылады.
139 - Ұлттық холдингтердің және ұлттық. компаниялардың даму стратегиясының орындалуы бойынша есеп (27.04.2015 бастап) Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиясының орындалуы бойынша есеп Жыл сайын компанияның директорлар кеңесі отырысының хаттамасынан үзінді көшірмені алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 26 ақпандағы № 139 бұйрығымен бекітілген, Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларының орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларының 6-тармағы
20 – ҚР Ұлттық Банкінің ұйымдары үшін даму жоспарының орындалуы бойынша есеп Акционері (қатысушысы, сенімгерлік басқарушысы) ҚР Ұлттық Банкі болып табылатын акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және ол құрған мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарының орындалуы бойынша есеп Жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 25 сәуірінен кешіктірмей Акционері (қатысушысы, сенімгерлік басқарушысы) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі болып табылатын акционерлік қоғамдар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер және ол құрған мемлекеттік кәсіпорындар ҚР Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 27 наурыздағы № 20 қаулысымен бекітілген акционері (қатысушысы, сенімгерлік басқарушысы) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі болып табылатын мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің даму жоспарларын әзірлеу, бекіту қағидаларының 53-тармағы
20 – ҚР Ұлттық Банкін ұйымдастыру үшін даму жоспарларын іске асыру мониторингі Акционері (қатысушысы, сенімгерлік басқарушысы) ҚР Ұлттық Банкі болып табылатын акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және ол құрған мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарын іске асыру мониторингі бес жылдық кезеңнің соңғы жылы 10 маусымнан кешіктірмей (бесінші жылдың қорытындылары бойынша есеп) Акционері (қатысушысы, сенімгерлік басқарушысы) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі болып табылатын акционерлік қоғамдар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер және ол құрған мемлекеттік кәсіпорындар ҚР Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 27 наурыздағы № 20 қаулысымен бекітілген, Акционері (қатысушысы, сенімгерлік басқарушысы) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі болып табылатын мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің даму жоспарларын әзірлеу, бекіту қағидаларының 69-тармағы
20 – ҚР Ұлттық Банкінің ұйымдары үшін даму жоспары Акционері (қатысушысы, сенімгерлік басқарушысы) ҚР Ұлттық Банкі болып табылатын акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және ол құрған мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспары Жыл сайын жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 4 қаңтарынан кешіктірмей Акционері (қатысушысы, сенімгерлік басқарушысы) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі болып табылатын акционерлік қоғамдар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер және ол құрған мемлекеттік кәсіпорындар ҚР Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 27 наурыздағы № 20 қаулысымен бекітілген, Акционері (қатысушысы, сенімгерлік басқарушысы) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі болып табылатын мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің даму жоспарларын әзірлеу, бекіту қағидаларының 19-тармағы
193 – Мемлекеттік мүлікті басқару бойынша есеп (30.06.2019 бастап) Тиісті саланың уәкілетті органының немесе жергілікті атқарушы органның не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының мемлекеттік мүлікті басқару бойынша қызметінің қорытындылары туралы есеп Жыл сайын жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 1 қарашасына дейін Тиісті салалардың уәкілетті органдары және жергілікті атқарушы органдар не аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 11 наурыздағы № 193 бұйрығымен бекітілген (ҚР Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 29 мамырдағы №45 бұйрығымен енгізілген түзетулерді ескере отырып) Мемлекеттік мүлікті басқарудың тиімділігін бағалау қағидаларының 12-1-тармағы